Bilety i ulgi, Bulanda Bus Profesjonalne Przewozy Pasażerskie, Nowy Sącz, Lipnica Wielka, Bobowa, Jasienna

BM / Bilet Miesięczny

Bilet miesięczny uprawnia do korzystania z przejazdów Bulanda Bus, od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca.

Sprzedaż jest prowadzona w Nowym Sączu, ul. Grodzka 13 (obok sklepu Szubryt). Istnieje możliwość zakupu biletu w siedzibie firmy po godzinie 18:00.

EM-karta / Bilet elektroniczny

EM-karta to bilet elektroniczny w formie plastikowej karty z chipem zbliżeniowym, na którym zapisane są informacje o zakupionym bilecie miesięcznym w firmie Bulanda Bus.

Każdy pasażer kupujący bilet miesięczny lub bilet elektroniczny zobowiązany jest do wcześniejszego wypełnienia oświadczenia dotyczącego RODO. Druki dostępne w punkcie sprzedaży.

Bilety ulgowe

Bilety ulgowe sprzedawane będą na podstawie ważnej legitymacji.

Wykaz aktualnych ulg znajduje się w poniższej tabeli.

Wykaz dokumentów poświadczających uprawnienia do ulgowych przejazdów

Niewidomy (37%)

Osoby niewidome nie będące osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencj.

Dokumenty:

 • stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy albo inwalidztwo II grupy, z powodu stanu narządu wzroku, wystawione przez uprawniony organ;
 • legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, wystawione przez uprawniony organ;
 • oznaczenie niepełnosprawności symbolem 04-O Dokumenty, o których mowa powyżej a nie są legitymacjami, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
Osoba niewidoma niezdolna do samodzielnej egzystencji (93%)
 • Legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, wystawione przez uprawniony organ lub odpowiednio jeden z dokumentów stwierdzających niezdolność do samodzielnej egzystencji albo inwalidztwa I grupy z powodu stanu narządu wzroku.
 • wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów;
 • wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej albo komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów;
 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS; stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;
 • orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;
 • zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
 • wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
 • zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • legitymacja emeryta – rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 • legitymacja emeryta – rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi Sprawiedliwości albo Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidów lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji;
 • legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ.

Dokumenty, o których mowa powyżej a nie są legitymacjami, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

Dziecko niepełnosprawne (78%)

Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna, przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do (dziecko lub młodzież dotknięta inwalidztwem do 24 roku życia oraz studentów do ukończenia 26 roku życia):

 • przedszkola
 • szkoły
 • szkoły wyższej
 • placówki opiekuńczo-wychowawczej
 • placówki oświatowo-wychowawczej
 • specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego
 • specjalnego ośrodka wychowawczego
 • ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 • ośrodka rehabilitacyjno – wychowawczego,
 • domu pomocy społecznej,
 • ośrodka wsparcia,
 • zakładu opieki zdrowotnej,
 • poradni psychologiczno- pedagogicznej,
 • poradni specjalistycznej,\
 • turnus rehabilitacyjny,
  I Z POWROTEM

Dla dzieci i młodzieży uczęszczających do: przedszkola, szkoły, ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym albo szkoły wyższej:

 • legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
 • legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych
 • legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych poniżej

Dla dzieci i młodzieży nie uczęszczających do przedszkola, szkoły, ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym albo szkoły wyższej:

 • legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wystawiona przez uprawniony organ,
 • legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez uprawniony organ,
 • orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji

Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów, o których mowa w uprawnieniach do przejazdów, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:

 • termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym, – potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.
Uczeń (49%)

Dzieci i młodzież w okresie rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Dzieci odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne:

 • zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydane przez jednostkę prowadzącą przygotowanie przedszkolne.

Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej do ukończenia 24 roku życia:

 • legitymacja szkolna
Student (51%)

Studenci do ukończenia 26 roku życia; osoby które ukończyły studia pierwszego stopnia do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia.

Studenci do ukończenia 26 roku życia:

 • legitymacja studencka wydana przez polską szkołę wyższą;

Słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych do ukończenia 26 roku życia:

 • legitymacja słuchacza kolegium.
Doktoranci (51%)

Legitymacja doktoranta wydana przez polską szkołę wyższą lub jednostkę naukową, okazywana z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku doktoranta, jeżeli wiek ten nie jest określony w legitymacji.